♥ လင္​့​ေဒါင္​းနည္​း DOWNLOAD or အၫႊန္​းစာသား​ေနရာကိုနိပ္​ပါ​ေနာက္​တဆင္​့မယ္​ ၅ စကၠန္​႔​ေစာင္​့​ေပးပါ SKIP ADဆိုတဲ့အဝါ​ေလး​ေပၚလာပါမယ္​နိပ္​လိုက္​ပါတဖက္​မယ္​​ေဒါင္​းရန္​​ေတြ႔ပါမယ္​ ​ေဒါင္​းရင္​းရပ္​​ေနတာမ်ိဳးျဖစ္​ခဲ့ရင္​ phone ရဲ႕ broswer ကို clear data လုပ္​ေပးၿပီးျပန္​​ေဒါင္​းယူပါ♥

Tuesday, May 19, 2015

All Shortcut Keys

(1)Facebook Shortcuts Keys For Firefox and Google Chrome Browser 

 
Facebook Account Shortcut keys in Firefox Browser
Alt+Shift+?: Search
Alt+Shift+M: Compose a new message
Alt+Shift+1: your News Feed
Alt+Shift+2: your own Profile
Alt+Shift+3: pop-up of friend requests
Alt+Shift+4: pop-up of messages
Alt+Shift+5: pop-up of notifications
Alt+Shift+6: Account Settings
Alt+Shift+7: Privacy Settings
Alt+Shift+8: Facebook’s own profile
Alt+Shift+9: View latest Terms of Service agreement.
Alt+Shift+0: Open Facebook Help Center
Facebook Account Shortcut keys in Google Chrome Browser
Alt+?: Search
Alt+M: Compose a new message
Alt+1: your News Feed
Alt+2: your own Profile
Alt+3: pop-up of friend requests
Alt+4: pop-up of messages
Alt+5: pop-up of notifications
Alt+6: Account Settings
Alt+7: Privacy Settings
Alt+8: Facebook’s own profile
Alt+9: latest Terms of Service agreement.
Google Talk Shortcuts
A list of the most useful shortcuts available with Google Talk. Good luck with it!
F9: Open Gmail to send an email to your buddy
F11: Start a call with your buddy
F12: Stop the current call
ESC: Close the current window
ALT + ESC: Minimize the current window
TAB: Switch between multiple chat windows
CTRL + I: Same as TAB
SHIFT + TAB: Same as TAB but in reverse order
CTRL + TAB: Same as SHIFT + TAB
Windows + ESC: Open Google Talk (if it’s minimized, or in the tray)
CTRL + Mousewheel up/down: It will change the font size in a conversation window.
CTRL + E: Center text
CTRL + R: Right justify text
CTRL + L: Left justify text
CTRL + 1: Single spaced lines
CTRL + 2: Double spaced lines
CTRL + 5: 1.5 Spaced line
(2)Useful Gmail Shortcut Keys to Improve Your Email Checking Experience
While most of us are used to moving mouse and clicking around the screen, sometime things can be done faster if you use the preset shortcut keys. Similarly, for those who spent a lot of time in your Gmail, the following shortcut keys will definitely be of great use to you.

Shortcut Key Definition Action
c Compose Allows you to compose a new message. <Shift> + c allows you to compose a message in a new window.
/ Search Puts your cursor in the search box.
k Move to newer conversation Opens or moves your cursor to a more recent conversation. You can hit <Enter> to expand a conversation.
j Move to older conversation Opens or moves your cursor to the next oldest conversation. You can hit <Enter> to expand a conversation.
n Next message Moves your cursor to the next message. You can hit <Enter> to expand or collapse a message. (Only applicable in ‘Conversation View.’)
p Previous message Moves your cursor to the previous message. You can hit <Enter> to expand or collapse a message. (Only applicable in ‘Conversation View.’)
o or <Enter> Open Opens your conversation. Also expands or collapses a message if you are in ‘Conversation View.’
u Return to conversation list Refreshes your page and returns you to the inbox, or list of conversations.
e Archive Archive your conversation from any view.
m Mute Archives the conversation, and all future messages skip the Inbox unless sent or cc’d directly to you.
x Select conversation Automatically checks and selects a conversation so that you can archive, apply a label, or choose an action from the drop-down menu to apply to that conversation.
s Star a message or conversation Adds or removes a star to a message or conversation. Stars allow you to give a message or conversation a special status.
! Report spam Marks a message as spam and removes it from your conversation list.
r Reply Reply to the message sender. <Shift> + r allows you to reply to a message in a new window. (Only applicable in ‘Conversation View.’)
a Reply all Reply to all message recipients. <Shift> + a allows you to reply to all message recipients in a new window. (Only applicable in ‘Conversation View.’)
f Forward Forward a message. <Shift> + f allows you to forward a message in a new window. (Only applicable in ‘Conversation View.’)
<Esc> Escape from input field Removes the cursor from your current input field.
<Ctrl> + s Save draft Holding the <Ctrl> key while pressing s when composing a message will save the current text as a draft. Make sure your cursor is in one of the text fields — either the composition pane, or any of the To, CC, BCC, or Subject fields — when using this shortcut.
# Delete Moves the conversation to Trash.
<Shift> + i Mark as read Mark your message as ‘read’ and skip to the next message.
<Shift> + u Mark as unread Mark your message as ‘unread’ so you can go back to it later.
[ Archive and Previous Archive your conversation and move to the previous one.
] Archive and next Archive your conversation and move to the next one.
z Undo Undo your previous action if possible (for actions with an ‘undo’ link).
<Shift> + n Update current conversation Update your current conversation when there are new messages.
q Move cursor to chat search Move your cursor directly to the chat search box.
y Remove from Current view* Automatically removes the message or conversation from your current view.
From ‘Inbox,’ ‘y’ means Archive
From ‘Starred’, ‘y’ means Unstar
From ‘Trash,’ ‘y’ means Move to inbox
From any label, ‘y’ means Remove the label
* ‘y’ has no effect if you’re in ‘Spam,’ ‘Sent’, or ‘All Mail.’
. Show more actions Displays the ‘More Actions’ drop-down menu.
? Show keyboard shortcuts help Displays the keyboard shortcuts help menu within any page you’re on.
Combo-keys – Use the following combinations of keys to navigate through Gmail.
Shortcut Key Definition Action
<tab> then <Enter> Send message After composing your message, use this combination to send it automatically. (Supported in Internet Explorer and Firefox, on Windows.)
y then o Archive and next Archive your conversation and move to the next one.
g then a Go to ‘All Mail’ Takes you to ‘All Mail,’ the storage site for all mail you’ve ever sent or received (and have not deleted).
g then s Go to ‘Starred’ Takes you to all conversations you have starred.
g then c Go to ‘Contacts’ Takes you to your Contacts list.
g then d Go to ‘Drafts’ Takes you to all drafts you have saved.
g then i Go to ‘Inbox’ Returns you to the inbox.
g then t Go to ‘Sent Mail’ Takes you to all mail you’ve sent.
* then a Select all Selects all mail.
* then n Select none Deselects all mail.
* then r Select read Selects all mail you’ve read.
* then u Select unread Selects all unread mail.
* then s Select starred Selects all starred mail.
* then t Select unstarred Selects all unstarred mail.

(3)General keyboard shortcut keys

Press this key
To do this
F1
Display Help
Ctrl+C (or Ctrl+Insert)
Copy the selected item
Ctrl+X
Cut the selected item
Ctrl+V (or Shift+Insert)
Paste the selected item
Ctrl+Z
Undo an action
Ctrl+Y
Redo an action
Delete (or Ctrl+D)
Delete the selected item and move it to the Recycle Bin
Shift+Delete
Delete the selected item without moving it to the Recycle Bin first
F2
Rename the selected item
Ctrl+Right Arrow
Move the cursor to the beginning of the next word
Ctrl+Left Arrow
Move the cursor to the beginning of the previous word
Ctrl+Down Arrow
Move the cursor to the beginning of the next paragraph
Ctrl+Up Arrow
Move the cursor to the beginning of the previous paragraph
Ctrl+Shift with an arrow key
Select a block of text
Shift with any arrow key
Select more than one item in a window or on the desktop, or select text within a document
Ctrl with any arrow key+Spacebar
Select multiple individual items in a window or on the desktop
Ctrl+A
Select all items in a document or window
F3
Search for a file or folder
Alt+Enter
Display properties for the selected item
Alt+F4
Close the active item, or exit the active program
Alt+Spacebar
Open the shortcut menu for the active window
Ctrl+F4
Close the active document (in programs that allow you to have multiple documents open simultaneously)
Alt+Tab
Switch between open items
Ctrl+Alt+Tab
Use the arrow keys to switch between open items
Ctrl+Mouse scroll wheel
Change the size of icons on the desktop
Windows logo key  +Tab
Cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D
Ctrl+Windows logo key +Tab
Use the arrow keys to cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D
Alt+Esc
Cycle through items in the order in which they were opened
F6
Cycle through screen elements in a window or on the desktop
F4
Display the address bar list in Windows Explorer
Shift+F10
Display the shortcut menu for the selected item
Ctrl+Esc
Open the Start menu
Alt+underlined letter
Display the corresponding menu
Alt+underlined letter
Perform the menu command (or other underlined command)
F10
Activate the menu bar in the active program
Right Arrow
Open the next menu to the right, or open a submenu
Left Arrow
Open the next menu to the left, or close a submenu
F5 (or Ctrl+R)
Refresh the active window
Alt+Up Arrow
View the folder one level up in Windows Explorer
Esc
Cancel the current task
Ctrl+Shift+Esc
Open Task Manager
Shift when you insert a CD
Prevent the CD from automatically playing
Left Alt+Shift
Switch the input language when multiple input languages are enabled
Ctrl+Shift
Switch the keyboard layout when multiple keyboard layouts are enabled
Right or Left Ctrl+Shift
Change the reading direction of text in right-to-left reading languages
(4)Windows logo key keyboard shortcuts

The following table contains keyboard shortcuts that use the Windows logo key .
Press this key
To do this
Windows logo key
Open or close the Start menu.
Windows logo key  +Pause
Display the System Properties dialog box.
Windows logo key  +D
Display the desktop.
Windows logo key  +M
Minimize all windows.
Windows logo key  +Shift+M
Restore minimized windows to the desktop.
Windows logo key  +E
Open Computer.
Windows logo key  +F
Search for a file or folder.
Ctrl+Windows logo key  +F
Search for computers (if you're on a network).
Windows logo key  +L
Lock your computer or switch users.
Windows logo key  +R
Open the Run dialog box.
Windows logo key  +T
Cycle through programs on the taskbar.
Windows logo key +number
Start the program pinned to the taskbar in the position indicated by the number. If the program is already running, switch to that program.
Shift+Windows logo key +number
Start a new instance of the program pinned to the taskbar in the position indicated by the number.
Ctrl+Windows logo key +number
Switch to the last active window of the program pinned to the taskbar in the position indicated by the number.
Alt+Windows logo key +number
Open the Jump List for the program pinned to the taskbar in the position indicated by the number.
Windows logo key  +Tab
Cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D.
Ctrl+Windows logo key  +Tab
Use the arrow keys to cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D.
Ctrl+Windows logo key  +B
Switch to the program that displayed a message in the notification area.
Windows logo key  +Spacebar
Preview the desktop.
Windows logo key  +Up Arrow
Maximize the window.
Windows logo key  +Left Arrow
Maximize the window to the left side of the screen.
Windows logo key  +Right Arrow
Maximize the window to the right side of the screen.
Windows logo key  +Down Arrow
Minimize the window.
Windows logo key  +Home
Minimize all but the active window.
Windows logo key  +Shift+Up Arrow
Stretch the window to the top and bottom of the screen.
Windows logo key  +Shift+Left Arrow or Right Arrow
Move a window from one monitor to another.
Windows logo key  +P
Choose a presentation display mode.
Windows logo key  +G
Cycle through gadgets.
Windows logo key  +U
Open Ease of Access Center.
Windows logo key  +X
Open Windows Mobility Center.

(5)Maximize Productivity From Google Chrome: Shortcut Keys and Special Pages

 
Window And Tab Shortcuts

Ctrl+N Open a new window
Ctrl+T Open a new tab
Ctrl+Shift+N Open a new window in incognito mode
Ctrl+O, then select file Open a file from your computer in Google Chrome
Press Ctrl, and click a link Open link in a new tab in the background while remaining on the current tab
Press Ctrl+Shift, and click a link Open link in a new tab and switch to the newly opened tab
Press Shift, and click a link Open link in a new window
Alt+F4 Close current window
Ctrl+Shift+T Reopen the last tab you’ve closed. Google Chrome remembers the last 10 tabs you’ve closed.
Drag link to tab Open link in specified tab
Drag link to space between tabs Open link in a new tab in the specified position on the tab strip
Ctrl+1 through Ctrl+8 Switch to the tab at the specified position number. The number you press represents the position of the tab on the tab strip.
Ctrl+9 Switch to the last tab
Ctrl+Tab or Ctrl+PgDown Switch to the next tab
Ctrl+Shift+Tab or Ctrl+PgUp Switch to the previous tab
Ctrl+W or Ctrl+F4 Close current tab or pop-up
Alt+Home Open your homepage
Address bar shortcuts

Type a search term Perform a search using your default search engine
Type the part of the web address that’s between ‘www.’ and ‘.com’, then press Ctrl+Enter Add www.and .com to your input in the address bar and open the web address
Type a search engine keyword or URL, press Tab, then type a search term Perform a search using the search engine associated with the keyword or the URL. Google Chrome prompts you to press Tab if it recognizes the search engine you’re trying to use.
F6 or Ctrl+L or Alt+D Highlight content in the web address area
Type a web address, then press Alt+Enter Open your web address in a new tab
Shortcuts To Open Google Chrome Features

Ctrl+B Toggle bookmarks bar on and off
Ctrl+Shift+B Open the Bookmark manager
Ctrl+H View the History page
Ctrl+J View the Downloads page
Shift+Escape View the Task manager
Shift+Alt+T Set focus on the toolbar. Use right and left arrows on the keyboard to navigate to different buttons on the toolbar.
Webpage shortcuts


Ctrl+P Print your current page
Ctrl+S Save your current page
F5 Reload current page
Esc Stop the loading of current page
Ctrl+F Open find-in-page box
Click the middle button or mousewheel on the mouse Activate auto-scrolling. As you move your mouse, the page automatically scrolls according to the direction of the mouse.
Ctrl+F5 or Shift+F5 Reload current page, ignoring cached content
Press Alt and click a link Download link
Ctrl+G or F3 Find next match for your input in the find-in-page box
Ctrl+Shift+G or Shift+F3 Find previous match for your input in the find-in-page box
Ctrl+U View source
Drag link to bookmarks bar Bookmark the link
Ctrl+D Bookmark your current webpage
F11 Go full-screen. Press F11 again to exit full-screen.
Ctrl++, or press Ctrl and scroll mousewheel up Enlarge everything on the page
Ctrl+-, or oress Ctrl and scroll mousewheel down Make everything on the page smaller
Ctrl+0 Return everything on the page to normal size
Text Shortcuts

Highlight content, then press Ctrl+C Copy content to the clipboard
Place your cursor in a text field, then press Ctrl+V or Shift+Insert Paste current content from the clipboard
Place your cursor in a text field, then press Ctrl+Shift+V Paste current content from the clipboard without formatting
Highlight content in a text field, then press Ctrl+X or Shift+Delete Delete the content and copy it to the clipboard
Additional Shortcuts for Google Chrome

Backspace, or press Alt and the left arrow together Go to the previous page in your browsing history for the tab
Shift+Backspace, or press Alt and the right arrow together Go to the next page in your browsing history for the tab
Ctrl+K or Ctrl+E Places a ‘?’ in the address bar. Type a search term after the ‘?’ to perform a search using your default search engine.
Place your cursor in the address bar, then press Ctrl and the left arrow together Jump to the previous word in the address bar
Place your cursor in the address bar, then press Ctrl and the right arrow together Jump to the next word in the address bar
Place your cursor in the address bar, then press Ctrl+Backspace Delete the previous word in the address bar
Space bar Scroll down the web page
Home Go to the top of the page
End Go to the bottom of the page
Press Shift and scroll mousewheel Scroll horizontally on the page
List Of Special about: Pages In Google Chrome

about:memory Measures and compares memory used by all the active browsers and by Google Chrome’s tabs.
about:stats Lists internal counters and timers with amusing subtitle “”Shhh! This page is secret!”
about:network To track current network
about:internets Easter Egg. Displays 3D pipes screensaver
about:histograms Lists Chrome’s Internal Histograms
about:dns Prefetched DNS records for most visited pages
about:cache Lists the web pages that are cached by chrome
about:crash To crash current tab
about:plugins List of installed plugins
about:version Shows version number of browser, WebKit, V8 (JavaScript engine) and User-Agent

(6)Mozilla Firefox shortcut keys
Shortcut Keys Description
Alt + Home Go to home page.
Alt + Left Arrow Back a page.
Backspace Back a page.
Alt + Right Arrow Forward a page.
F5 Refresh current page, frame, or tab.
F11 Display the current website in full screen mode. Pressing F11 again will exit this mode.
Esc Stop page or download from loading.
Ctrl + (- or +) Increase or decrease the font size, pressing '-' will decrease and '+' will increase.
Ctrl + Enter Quickly complete an address. For example, type computerhope in the address bar and press CTRL + ENTER to get http://www.computerhope.com.
Shift + Enter Complete a .net instead of a .com address.
Ctrl + Shift + Enter Complete a .org address.
Ctrl + Shift + Del Open the Clear Data window to quickly clear private data.
Ctrl + D Add a bookmark for the page currently opened.
Ctrl + I Display available bookmarks.
Ctrl + J Display the download window.
Ctrl + N Open New browser window.
Ctrl + P Print current page / frame.
Ctrl + T Opens a new tab.
Ctrl + F4 or Ctrl + W Closes the currently selected tab.
Ctrl + Shift + T Undo the close of a window.
Ctrl + Tab Moves through each of the open tabs.
Spacebar Moves down a page at a time.
Shift + Spacebar Moves up a page at a time.
Alt + Down arrow Display all previous text entered in a text box and available options on drop down menu.

Player ေတြကေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္သံုးေနတဲ ့ 4 ခုပဲၿပထားပါတယ္။

(7)VLC Media Player Shortcut Keys 
Audio PlayBack :
[M] : Mute On/Off
[Ctrl] + [Up arrow] : Turn Volume up
[Ctrl] + [Down arrow] : Turn Volume Down
[Ctrl] + [Up arrow] : Volume Up
[Ctrl] + [Down arrow] : Volume Down
[Ctrl] + [H] : Subtitle Delay Up
[Ctrl] + [J] : Subtitle Delay Down
General Shortcut Keys :
[T] : Show time Played/time left
[Ctrl] + [Q] : Quit program
[F] : Full screen mode
[Ctrl] + [P] : Playlist
[Ctrl] + [M] : Messages
[Ctrl] + [I] : Stream and Media info
[Ctrl] + [A] : Open capture device
[Ctrl] + [W] : Streaming and Transport Wizard
[Ctrl] + [X] / [Ctrl] + [Q] : Exit
[Ctrl] + [V] : VLM control
[Ctrl] + [G] : Extended GUI
[Ctrl] + [B] : Bookmarks
[Ctrl] + [S] : Preferences
[F] : Fullscreen
[+] : Play faster
[-] : Play slower
Video Playback Shortcut Keys :
[Space] : Play/pause
[S] : Stop
[N] : Next entry in playlist
[F] : Full screen
[Ctrl] + [O] : Quick open file
[Ctrl] + [O] : Open directory
[Ctrl] + [D] : Open disk
[Ctrl] + [N] : Open network stream
[N] : Next item
[P] : Previous item
[Shift] + [Left Arrow] : Very Short Backwards jump
[Shift] + [Right Arrow] : Very Short Forward jump
[Alt] + [Left arrow] : Backwards jump
[Alt] + [Right arrow] : Forward jump
[Ctrl] + [Left arrow] : Medium backwards jump
[Ctrl] + [Right arrow] : Medium forward jump
[Alt] + [Ctrl] + [Left arrow] : Long backwards jump
[Alt] + [Ctrl] + [Right Arrow] : Long Forward jump
[Enter] : Active
DVD PlayBack :
[Ctrl] + [M] : Go to DVD menu
[Ctrl] + [P] : Selected previous DVD title
[Ctrl] + [F] : Selected next DVD title
[Ctrl] + [U] : Selected previous DVD chapter
[Ctrl] + [D] : Selected Next DVD Chapter
(8)Windows Media Player 11 Complete Shortcut Keys
Video Playback Shortcut Keys :
[Alt]+[1] : Zoom to 50 percent
[Alt]+[2] : Zoom to 100 percent
[Alt]+[3] : Zoom to 200 percent
[Alt]+[Enter] : Show video in full screen
[Alt]+[Left Arrow] : Switch to previous view
[Alt]+[Right Arrow] : Switch to next view
General Windows Media Player 11 Shortcut Keys :
[Ctrl]+[1] : Switch to full mode
[Ctrl]+[2] : Switch to skin mode
[Ctrl]+[7] : Switch to the first view in a media category after recently added, such as artist in music
[Ctrl]+[8] : Switch to the second view in a media category after recently added, such as album in music
[Ctrl]+[9] : Switch to the third view in a media category after recently added, such as songs in music
[Ctrl]+[B] : Play the next item
[Ctrl]+[E] : Move the focus to the search box in the library
[Ctrl]+[F] : Play the next item
[Ctrl]+[H] : Turn shuffle on or off
[Ctrl]+[J] : Eject CD or DVD
[Ctrl]+[M] : Show or hide the classic menus in full mode
[Ctrl]+[N] : Create a playlist
[Ctrl]+[O] : Open a file
[Ctrl]+[P] : Play or Pause a file
[Ctrl]+[S] : Stop playback
[Ctrl]+[shift]+[B] : Rewind video
[Ctrl]+[shift]+[c] : Turn captions and subtitles on or off
[Ctrl]+[shift]+[F] : Fast-forward through video or music
[Ctrl]+[shift]+[G] : Play faster than normal speed
[Ctrl]+[shift]+[N] : Play slower than normal speed
[Ctrl]+[T] : Repeat the playlist
[Ctrl]+[U] : specify either a URL or path of a file
[Ctrl]+[w] : Close or stop playing a file
[F1] : open help
[F10] : Show the classic menus
[F11] : Switch to full-screen mode
[F12] : Edit media information on a select item in the library
[F3] : Add media files to the library
[F4] : Change how items are displayed in the detail pane by using the options available with the view options button
[F5] : Refresh information i the panes
[F6] : Increase the size of album art
[F7] : Mute the volume
[F8] : Decrease the volume
[F9] : Increase the volume
[Shift]+[F6] : Decrease the size of album art
(9)Real Player Media Player and KM player Shortcuts Key
Real Player Shortcuts key

Shortcuts                                             Actions
Ctrl+shift+F4                                      Fast Forward
Ctrl+Shift+F3                                      Rewind
Hold down Ctrl+[                              Seek back
Hold down Alt+[                               10X Seek back
Hold down Ctrl+]                              seek forward
Hold down Alt+]                               10X Seek Forward
Ctrl+Up arrow                                   Volume up
Ctrl+Down arrow                             Volume Down
Ctrl+P                                                    Play/Pause
Ctrl+Left arrow                                 Previous clip
Ctrl+Right arrow                               Next xlip
Ctrl+S                                                    Stop
F11                                                         Mute
Ctrl+R                                                    Record
Ctrl+Shift+S                                        Set record start pont
Ctrl+Shift+E                                        Set record end point

Media Player Classic Shortcuts key
Numpad 1 to 9                                  Resize, aspect ratio (5=default)
Space                                                    Pause/continue
Ctrl+Arrow left/Right                     Jump forward/backward 5 sec
Alt+Arrow Left/Right                      Jump forward/backward 20 sec
Ctrl+Arrow up/Down                     Speed adjustment (x2/x4)
Numpad + or -                                   Audio delay +/-
Alt+Enter                                             Full screen
Mouse Wheel Arrow up                               Audio volume increase
Mouse wheel Arrow down          Audio Volume decrease

KM Player Shortcuts Key

Ctrl+O(Oh)                                          Open file(s)
Ctrl+U                                                   Open URL
Ctrl+F                                                    Open Folder
Ctrl+J                                                     Open files(s) for TV-Output
Ctrl+I                                                     Open URL extracted from IE
Ctrl+R                                                    Open Record files
Ctrl+P                                                    Reopen apter changing settings
Ctrl+M                                                  Open WDM(TV) Device
Ctrl+W                                                  Open WDM (TV) as Default Device
Ctrl+D                                                   open DVD standard device
Ctrl+V                                                   Open DVD files
Ctrl+K                                                    Open VCD files
Tab                                                         palyback info (on OSC)
Shift+Tab                                             Playback message
Ctrl+Tab                                               Advance playback message
Ctrl+’                                                     Advance Filter Info
PageUp                                                                Previous
Space                                                    Play/pause
Ctrl+Z                                                    Stop
Page down                                         Next
Alt+G                                                    Control Box
Alt+E                                                     Playlist
M                                                            Mute
Alt+F4                                                   Exit
1 to 9                                                     Size of pictures(videos)No comments:

Post a Comment